Naudojimosi taisyklės
Norėdami naršyti Kartu.wx.lt (toliau - pažinčių portalas, bendravimo tinklalapis, svetainė arba paslauga) svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis Kartu.wx.lt naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis Kartu.wx.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis. Vartotojas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja atlyginti žalą, atsiradusią dėl taisyklėms prieštaraujančios veiklos.

Išreikšdami sutikimą su Kartu.wx.lt naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų amžiaus.

Nepilnamečiai asmenys arba asmenys, nesutinkantys su Kartu.wx.lt taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti Kartu.wx.lt puslapį.

1. Tapti Kartu.wx.lt nariu (toliau – narys) ir naudotis teikiamomis Kartu.wx.lt paslaugomis gali tik prisiregistravęs naudotojas.

2. Registruotis Kartu.wx.lt gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis.
Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Kartu.wx.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie nario pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Nariui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Kartu.wx.lt turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs vartotojui pašalinti narį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti nario registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.

3. Narys privalo patvirtinti nurodytus el. pašto (ir/ar telefono numerio) prisijungimo duomenis. Priešingu atveju, jam bus draudžiama naudotis pažinčių svetainės paslaugomis.

4. Narys visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant Kartu.wx.lt ir/ar kitiems nariams padarytą žalą.

5. Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas nario profilis. Nario sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Kartu.wx.lt nariams.

6. Narys gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Kartu.wx.lt nariams pasirinkdamas atitinkamus nustatymus nario profilio duomenų tvarkymo puslapyje.

7. Kartu.wx.lt paslaugų teikėjas neatsako už paties nario iniciatyva sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Kartu.wx.lt nariams ir/ar tretiesiems asmenims.

8. Už nario vardo ir prisijungimo slaptažodžio (toliau – prisijungimo duomenų) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako pats narys.

9. Narys privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, narys privalo nedelsdamas apie tai informuoti Kartu.wx.lt administraciją ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Narys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant nario prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka nariui.

10. Kartu.wx.lt turi teisę neįspėjęs nario panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios nario pateiktos informacijos ar duomenų.

11. Registruodamasis portale bei pateikdamas Kartu.wx.lt savo duomenis ir/ar informaciją, naudotojas besąlygiškai sutinka, jog portalo paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus nario asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir/ar informaciją šiais tikslais: Kartu.wx.lt paslaugų teikimui – sąlygų asmenims susipažinti su jiems patinkančiais kitais asmenimis pagal jų pateiktos asmeninės informacijos visumą sudarymas, informacijos apie narį skelbimas ir duomenų ir/ar informacijos naudojimas tinklalapio teikiamoms paslaugoms bei sutartinių santykių vykdymui; tiesioginės rinkodaros.

12. Paslaugų teikėjas tvarko nario pateikiamus asmens duomenis, todėl tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo paties nario. Dažniausiai tvarkomi šie duomenys: nario vardas, pavardė, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka(-os), IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vietas (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, portalo naršymo istorija, šeimyninė padėtis.

13. Paslaugų teikėjas jokios anksčiau paminėtos informacijos, sudarančios naudotojo asmens duomenis, be naudotojo sutikimo neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios paslaugos teikimo tikslams, įskaitant fizinius bei juridinius asmenis, teikiančius mokėjimo paslaugas, ir fizinius bei juridinius asmenis, teikiančius tarnybinės stoties (servreių) nuomos paslaugas. Šie asmenys, teikdami savo paslaugas, prieina arba gali prieiti prie kai kurių nario duomenų ir/ar informacijos apie narį. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams ir juos valdys tik tokia apimtimi, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
Kartu.wx.lt gali būti pateikiamos trečiųjų asmenų (kitų tinklalapių, įmonių ar organizacijų) reklamos (angl. banner) bei nuorodos į jų svetaines. Kartu.wx.lt nėra atsakingas už šių asmenų reklamų, jų tinklapių turinį bei įrašomus slapukus ir jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

14. Registruodamasis pažinčių portale ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio ir kitokio pobūdžio informacijos iš Kartu.wx.lt svetainės, išskyrus reklaminio ar kitokio pobūdžio informaciją, siunčiamą vartotojui SMS, ar el. paštu, kuri būtų laikoma tiesioginės rinkodaros vykdymu, jei vartotojas nedavė sutikimo tvarkyti jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

15. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija nariui gali būti teikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos nario portalui pateiktus duomenis. Dažniausiai tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, svetainės naršymo istorija. Narys turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš Kartu.wx.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu svetainės paslaugų teikėjo elektroniniu paštu.

16. Visa nario registracijos ir naudojimosi pažinčių portalo paslaugomis metu pateikta nario asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomi neribotą laiką (tinklalapio veiklos laiką), iki kol duomenų subjektas pats pašalina savo duomenis. Nuo paskutinės duomenų subjekto aktyvumo dienos portale, praėjus daugiau nei 30 kalendorinių dienų, duomenys gali būti šalinami automatiškai iš bendravimo tinklalpio. Kai narys pats pašalina duomenis arba kai duomenys yra pašalinami automatiškai, jie yra pašalinami visiškai, išskyrus komentarų turinį (pastaraasis turinys lieka tinklalapyje neribotą laiką, bet be įdentifikavimo žymų, t.y., be pašalinto vartotjo vardo ar kitų atpažinimo ženklų).

17. Narys, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai kartą per kalendorinius metus susipažinti su paslaugų teikėjo tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Paslaugų teikėjas, gavęs Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nario prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Nario prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Jei narys, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į paslaugų teikėją (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Paslaugų teikėjas privalo asmens duomenis patikrinti ir ne vėliau nei per 5 darbo dienas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, bei informuoti apie tai duomenų subjektą ir susijusius duomenų gavėjus. Narys gali skųsti paslaugų teikėjo, kaip duomenų valdytojo ir/ar tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.

18. Kartu.wx.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti nario patekimą į bendravimo tinklalapį.

19. Nariai gali užsiregistruoti, bendrauti ir ieškoti kitų narių visiškai nemokamai, tačiau norintys išsiskirti ir būti labiau matomi gali pasinaudoti papildomomis Kartu.wx.lt paslaugomis, kurios yra mokamos. Papildomų paslaugų įsigijimas nesuteikia nariams teisės pažeisti šių taisyklių nuostatų. Jokiais atvejais pinigai už papildomas mokamas paslaugas nėra grąžinami.
20. Tuo atveju, kai nario patekimas į pažinčių portalą arba svetainės paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų nario pareigų pažeidimu, pažinčių portalas neprisiima atsakomybės dėl dechninių priežasčių įtakotų nesklandumų teikiant portalo paslaugas. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, Kartu.wx.lt paslaugų teikėjas informuoja tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus.

21. Narys turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pažinčių portalo teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Nariui, atsisakančiam svetainės teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo pažinčių portalo paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.

22. Pažinčių portalas neatsako už narių ar trečiųjų asmenų veiksmus naudojantis svetainės paslaugomis bei galimybėmis ir padarytą žalą.

23. Kartu.wx.lt portals neatsako, už pažinčių portale narių patalpintą informaciją, kuri gali prieštarauti pažinčių portalo vidaus politikai.

24. Narys privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie daro ar gali daryti žalą pažinčių portalui, kitiems Kartu.wx.lt nariams ar tretiesiems asmenims bei jų interesams.

25. Svetainėje Kartu.wx.lt draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
• skatintų smurtą, rasinę, etninę, kultūrinę ar kitokio pobūdžio diskriminaciją;
• įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
• pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
• pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
• pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
• pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.

26. Prie draudžiamos veiklos portale Kartu.wx.lt priskiriami:
• Pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas;
• Seksualinių paslaugų reklamavimas, reikalavimas, paieška;
• Bet kokios formos reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su Kartu.wx.lt administracija;
• Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML, JS kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams;
Daugiau nei vienos anketos vienam fiziniam asmeniui sukūrimas;
• Kitas šiose taisyklėse nenumatytas elgesys ar veikla, daranti žalą Kartu.wx.lt nariams, portalui, jo infrastruktūrai, įvaizdžiui ar tretiesiems asmenims.

27. Narys privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado Kartu.wx.lt, kitiems nariams ar tretiesiems asmenims, dėl nario veiksmų ar veiklos naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.

28. Nario, Kartu.wx.lt svetainėje užsiimančio draudžiama veikla, registracija portale gali būti nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti nario, Kartu.wx.lt portale patalpinta, informacija nedelsiant ištrinama ir gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetentingoms institucijoms. Kartu.wx.lt pasilieka teisę imtis visų reikalingų veiksmų, kad šias Taisykles pažeidusiam nariui būtų apribota galimybė prisijungti prie pažinčių svetainės.

29. Bet kuris narys, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti Kartu.wx.lt administracijai.

30. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus Kartu.wx.lt administracija informuoja teisėsaugos institucijas.

31. Kartu.wx.lt administracija pasilieka teisę pašalinti nario nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Pagrindiniai reikalavimai profilio nuotraukoms:
• Nuotraukose privalo aiškiai matytis nario veidas;
• Nuotraukos turi būti bent 320x320 pikselių dydžio;
• Nuotraukos turi būti nedidesnės nei 5 megabaitai;
• Nuotraukose negali būti vaizduojama pornografija (įskaitant, bet neapsiribojant: nuogas kūnas, lytinis aktas ir pan.);
• Nuotraukose negali būti vaizduojamas smurtas, įskaitant, bet neapsiribojant, smurtą skatinantys ar kitus narius įžeidžiantys vaizdai, ženklai ar gestai;
• Nuotrauka turi būti nario nuosavybė;
• Nuotraukose negali būti vaizduojama bet kokio pobūdžio reklama, įskaitant, bet neapsiribojant, vandens ženklais, logotipais ir pan.;
• Nuotraukose negali būti vaizduojami vieni nepilnamečiai asmenys;
• Nuotraukos negali kartotis.

32. Už pakartotinį netinkamų nuotraukų kėlimą ir viešinimą pažinčių svetainėje Kartu.wx.lt administracija pasilieka teisę apriboti nariui galimybę kelti naujas nuotraukas ir/arba apriboti arba uždrausti nario patekimą į pažinčių portalą. Siekdamas užkirsti kelią nederamų ir svetainės įvaizdžiui kenkiančių nuotraukų plitimui Kartu.wx.lt pasilieka teisę tokias nuotraukas naudoti savo nuožiūra be atskiro nuotraukas įkėlusio asmens sutikimo.

Atgal